Regulamin pomocy materialnej

Z PSRP WIKI
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Regulamin pomocy materialnej (właściwie: regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów) - dokument prawa wewnętrznego uczelni wydawany na podstawie przepisów art. 186 ustawy z dn. 2 lipca 2007 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) określający m.in.:

  • zasady funkcjonowania funduszu pomocy materialnej
  • kryteria przyznawania świadczeń (stypendiów i zapomóg) z funduszu,
  • sposób ustalania wysokości świadczeń,
  • sposób realizacji wypłaty świadczeń,
  • system organów przyznających świadczenia,
  • wzory wniosków i dokumentów wymaganych od ubiegających się o świadczenia,
  • formy i drogi wzruszenia decyzji (odwołania),
  • kryteria przydziału miejsc w domach studenckich.


Regulamin wprowadzany jest w drodze zarządzenia rektora. Przepisy regulaminu ustalane są przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Przepisy ustawy nie określają rodzaju organu samorządu studenckiego właściwego do zawarcia takiego porozumienia, ani jego formy. W powszechnej interpretacji prawa przyjmuje się, że porozumienie takie winno być zawarte pomiędzy rektorem o uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego lub rektorem a organem wykonawczym (jednoosobowym lub kolegialnym, tj. przewodniczący, zarząd, rada, etc.) i zatwierdzone przez uczelniany uchwałodawczy organ samorządu w drodze uchwały.


Spotyka się funkcjonowanie w szkołach wyższych kilku odrębnych regulaminów regulujących odrębnie kwestie świadczeń socjalnych i zapomóg lub stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wszystkie te regulaminy niezależnie od formy i zakresu regulacji należy traktować jako regulaminy pomocy materialnej.