Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Z PSRP WIKI
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jest to świadczenie wypłacane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wybitne osiągnięcia. Jest ono wypłacane jednorazowo w roku akademickim, a jego wysokość jest limitowana odgórnie kwotą 15.000 zł.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy PSW, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Warunki uzyskania

W roku akademickim 2012/2013 wymagane były następujące kryteria: zaliczenie poprzedniego roku studiów oraz szczególnie wyróżnianie się w nauce, tj. uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującej studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Jeżeli student nie zaliczył roku studiów z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych, warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2011/2012 nie stosuje się.

Przykłady punktowanych osiągnięć

W roku akademickim 2012/2013 pod uwagę były brane następujące osiągnięcia:

publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki, udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Z obszaru osiągnięć artystycznych brano pod uwagę:

wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Z obszaru osiągnięć sportowych brano pod uwagę:

udział w igrzyskach olimpijskich, udział w mistrzostwach świata, miejsca 1-5 w mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie oraz osiągnięcia w tych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe muszą dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Uwagi

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy PSW, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Średnia ocen brana jest wyłącznie z ostatniego zaliczonego roku studiów, natomiast osiągnięcia z całego okresu studiowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia do 30 września roku poprzedzającego rok składania wniosku.

W przypadku studentów, którzy otrzymywali stypendium ministra w latach ubiegłych, nie będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas podstawę przyznania stypendium. Zasada, zgodnie z którą Minister nie uwzględnia osiągnięć stanowiących już uprzednio podstawę przyznania stypendium, pozwala uniknąć sytuacji, kiedy do otrzymywania stypendium przez cały czas studiów wystarczyłoby uzyskanie istotnych osiągnięć jedynie podczas jednego roku studiów.


Więcej aktualnych informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/